top of page

Core Board Members

IMG_6112_qiao.jpg
Qiao Lu

President

IMG_6132_zhemin.jpg
Zhemin Xuan

Vice President

Internal Connections

IMG_7032.jpg
Chao Zhang

Secretary

IMG_6152_jiashee.jpg
Jiaxu Xu

Chief Financial Officer

IMG_6126_yu.jpg
​Yu Wang

Vice President

External Relations

IMG_6124_linshu.jpg
Linshu Li

Vice President

Career Development

IMG_6164_jingwei.jpg
Jingwei Sun

Vice President

Publicity

IMG_6209_qinglan.jpg
Qinglan Ding

Vice President

Culture and Arts

bottom of page