top of page

Core Board Members

zheng chen.png
Zheng Chen

President

Yuting Liu.png
Yuting Liu

Vice President

Internal Connections

Tianliuyun Gao.png
Tianliuyun Gao

Vice President

Publicity

Weiqiong Sun.png
Weiqiong Sun

Secretary

zhuo chen.png
Zhuo Chen

Vice President

External Relations

Ruonan Jia.png
Ruonan Jia

Chief Financial Officer

Yujun Xie.png
Yujun Xie

Vice President

Career Development

Zihan Zhuo.png
Zihan Zhuo

Vice President

Culture and Arts

bottom of page