Core Board Members

IMG_6132_zhemin.jpg
Zhemin Xuan

President

Xinyue Chen

Vice President

Internal Connections

Luan Chen

Vice President

Publicity

Zheng Chen

Secretary

Yimeng Wang

Vice President

External Relations

Wenping Zhou

Chief Financial Officer

IMG_7032.jpg
Chao Zhang

Vice President

Career Development

Kuanlin Wu

Vice President

Culture and Arts